Przejdź do treści
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach.

Data publikacji strony internetowej: 2022-10-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Dla części obrazów graficznych występuje brak adekwatnego do kontekstu opisu alternatywnego,
 • Na stronie znajdują się dokumenty, które opublikowano w postaci skanu wersji papierowej,
 • Dla prezentowanego na stronie filmu nie została przewidziana alternatywa lub audiodeskrypcja,
 • Na stronie nie zastosowano poprawnej kolejności nagłówków stron,
 • Część list elementów nie jest poprawnie zdefiniowana w kodzie strony,
 • Na stronie występują elementy graficzne prezentujące tekst i nie ma innej możliwości dotarcia do tej treści,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy obiektami graficznymi a kolorami przylegającymi,
 • Dla automatycznie aktualizowanych elementów strony nie są wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Na stronie internetowej nie określono celu linku,
 • Brak oznaczenia formatu plików do pobrania.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • na stronie znajdują się materiały informacyjne, które nie zostały wytworzone lub nabyte przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-03.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Najlepsze studio.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Borys, wojslaw-gci@wojslawice.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 566 91 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach, ul. Uchańska 9, 22-120 Wojsławice

 1. 3 wejścia do budynku z czego 1 główne dla odwiedzających
 2. Brak windy, budynek parterowy. Schody (2 stopnie) jedynie przy wejściu głównym, ale od strony parkingu jest podjazd. Szerokość ciągów pieszych i korytarzy powyżej 150 cm.
 3. W budynku znajdują się pochylnie oraz obwodową pętlę indukcyjną na Sali widowiskowej.
 4. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Dom Kultury
12.05.2022
This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sed sollicitudin elit, in eleifend felis. Sed blandit varius mi, in cursus eros ultricies ac. Aenean sit amet metus id erat pharetra fermentum. Sed nec tincidunt lectus, quis elementum sapien.

Dowiedz się więcej
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji po witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.
Akceptuję